คำขวัญ - - > วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี  เพียบพร้อมศิลปะการดนตรี  ดำรงวิถีประชาธิปไตย

MOU การใช้ Tablet

การประผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet ของนักเรียนชั้น ป.1 

ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
รองฯ หาญ  นิ่มนวล พบผู้ปกครอง
ผอ.สุวิทย์  สุพัฒนานนท์ แนะนำคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะที่ปรึกษาของโรงเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน และคระกรรมการสถานศึกษา ประชุมร่วมกันเพื่อทำข้อตกลงในการใช้งาน Tablet ของนักเรียนชั้น ป.1
บรรยากาศภายในห้องประชุม
     
 
     
คณะครูฝ่ายต้อนรับและปฏิคม

Copyright © 2004 Wat Dan Samrong School

address
School E-mail: watdansamrong@hotmail.com  Tel :0-2394-3792 / Fax :0-2394-0858